मुख्यपृष्ठ | संचालक मंडळ | उच्च व्यवस्थापन | पारितोषीके | नियुक्ती | निविदा | जाहीरात | संपर्क | फोटोगॅलरी
  कर्जावरील व्याजदर  

   
arrow बँकेचा इतिहास
arr बँकेच्या शाखा
arr शाखा दर्शक
arr
arr बँकेची दिनदर्शिका
arr सार्वजनिक सुटया
arr सामाजिक जबाबदारी
arr
arr
arr
arr
   
शेती / बिगरशेती / वैयक्तीक कर्जे इ. कर्ज वाटपावर खालील प्रमाणे व्याजदर लागु राहतील.
 
अ) शेती व शेतीपुरक कर्जे (संस्थांना)
अ.नं. कर्जाचा प्रकार दि. 08.01.2018 पासुन व्याजदर थकीत कर्जावर दंड व्याज
1अ) अल्पमुदती शेती पिक कर्ज केंद्र शासन व राज्यशासन  व्याज अनुदान पात्र कालावधीकरीता (365 दिवस पर्यंतचा कालावधी)(खरीप, रब्बी,बागायती,तेलबिया, दाळवर्गीय व ऊस ई.) 4.00%  
1ब) अल्पमुदती शेती पिक कर्ज व्याज अनुदान प्राप्त न होणाऱ्या कालावधीकरीता (खरीप, रब्बी,बागायती, तेलबिया, दाळवर्गीय व ऊस ई.) 8.00% 2%
2) मध्यम मुदती रुपांतरादी व गठण कर्जे (रुपांतर फेररुपांतर, द्वीफेर रुपांतर ,राज्य शासन  गठण कर्जे, नाबार्ड गठण कर्जे इ.) 11.00% 2%
3) केंद्रशासन पॅकेज (पी.एम.पॅकेज) अंतर्गत गठण कर्जे 11.50% 2%
4) मध्यम मुदती आय.आर.डी.पी/ रु.वर्णजयंती ग्रामरु.वरोजगार योजना 12.50% 2%
5) मध्यम मुदती / दिर्घ मुदती शेती कर्जे (सर्व प्रकारचे) 12% 2%
तारकुंपण 13%
पॉलीहाऊस, पॅक हाऊस, शेडनेट 12.50%
6) मध्यम मुदती / दिर्घ मुदती ट्रॅक्टर कर्जे 12.50%
दि.01.01.2016 पासुन
2%
7) मध्यम मुदती फेन्सींग हार्टीकल्चर लोन 12.50% 2%
8) मध्यम मुदती फार्महाऊस 12.50%
दि.01.01.2018 पासुन
2%
9) मध्यम मुदती हार्वेस्टर 12.50%
दि.01.01.2018 पासुन
2%
10) म.मु.शेतीपुरक व्यवसाय, दुग्धव्यवसाय 11.50%
दि.01.01.2018 पासुन
2%
11) शेळी मेंढीपालन, कुक्कुटपालन 12.50%
दि.01.01.2018 पासुन
2%
12) राष्ट्रीय फळबाग योजना 12.50%
दि.01.01.2018 पासुन
2%
13) दिर्घ मुदती नविन विहीर, टयुबवेल व लघुसिंचन 12.00%
दि.01.01.2018 पासुन
2%
14) प्रक्रीया व औद्योगीक संस्थांचे शेअर्स खरेदी 12.50% 3%
 
ब) बिगरशेती कर्जे (संस्था)
अ.नं. कर्जाचा प्रकार दि. 08.01.2018 पासुन व्याजदर थकीत कर्जावर दंड  व्याज
1) ख.वि.संघ, ग्राहक सहकारी भांडार, प्राथ.सह.संस्था, सह.सुतगिरणी    
  सह. साखर कारखाना, जिनिंग प्रेसिंग सह.संस्था सर्व औद्योगीक प्रक्रीया    
  सहकारी संस्था व इतर सहकारी संस्थांना थेट कर्जावर    
  अ) क्लिन कॅश क्रेडिट 13.50% 3%
  ब) हायपोथीकेशन 13.50% 3%
  क) प्लेज कॅश क्रेडिट 13.50% 3%
  ड) सुतगिरणी हुडी लिमीट 13.50% 3%
  इ) अंतरीम कर्ज 13.50% 3%
  फ) मध्यम मुदती भांडवली कर्ज 13.50% 3%
  (टिप :अपुऱ्या दुराव्याचे कर्ज दुराव्यात येई पर्यंतच्या कालावधीत संपुर्ण कर्जबाकीवर 3% जादा दराने व्याजाची आकारणी करावी)    
2) नागरी सहकारी पत संस्था कॅश क्रेडिट 13.00% 3%
3) नागरी सहकारी बँका कॅश क्रेडिट *11.50% 3%
4) बलुतेदार संस्था कंपोझीट कर्जे    
  रु.25000/- पर्यंत *12.50% 3%
  रु.25001/- ते 2 लाख पर्यंतची (कंपोझीट कर्जे व कॅश क्रेडिट कर्जे) 13.50% 3%
5) पगारदार नोकर सहकारी संस्था    
  अ) मध्यम मुदती कर्जे 12.50%
दि.01.09.2013 पासुन
3%
  ब) कॅश क्रेडिट 11.60%
दि.01.06.2012 पासुन
3%
  क) घरबांधणी 10.00% 3%
6) लघुउद्योगाकरीता 13.50% 3%
7) कृषी उत्पन्न बाजार समीती (आधुनिकीकरण व वृध्दीकरण) *12.25% 3%
8) स्वयंसहाय्यता बचतगट -    
  अ) प्राथमिक संस्थेमार्फत (एस.जी.एस.वाय.) 12.50% 3%
  ब) थेट कर्जवाटप :-    
  1) फिरता निधी 1 लाखापर्यंत 12.50% 3%
  2) फिरता निधी 1 लाखाचे वर 13.00% 3%
9)  ग्रामीण गोदाम (संस्था / वैयक्तीक) 13.50% 3%
 
क) वैयक्तीक कर्जे (बँकेकडून व्यक्तींना थेट स्वरुपात देण्यात येणारी कर्जे)
अ.नं. कर्जाचा प्रकार दि. 08.01.2018 पासुन व्याजदर थकीत कर्जावर दंड  व्याज
1 सुवर्णकृषी पतमर्यादा 14.00% 3%
2 पगारदार कर्मचारी सुवर्ण पत कर्ज 14.00% 3%
3 राष्ट्रीय बचत पत्राचे तारणावर (एन.एस.सी.) 13.00% 3%
4 वखार पावतीचे तारणावर रु.1.00 लाखापर्यंत *13.00% 3%
  रु.1.00 लाखाचे वर *14.00% 3%
5 सोनेतारण कर्जे / सोनेतारण कॅश क्रेडिट मर्यादा ई :-    
  अ) बिगरशेती 12.50%
दि.20.09.2014 पासुन
3%
  ब) शेती करीता (7/12 चे उताऱ्यावर) 12.00% 3%
6 कॅश क्रेडिट व्यापार / उद्योगाकरीता 13.50%
दि. 01.01.2018 पासुन
3%
7 प्रासंगीक कर्ज 14.00% 3%
8 बँक कर्मचारी कॅश क्रेडिट *12.75% 3%
9 ट्रक, जिप व ऍटो खरेदी करीता चारचाकीवाहन वाहन 8.00 लाखापर्यन्त 10.75%

8.00 लाखावर 11.25%
दि. 01.01.2018 पासुन
3%
दोनचाकी / तीनचाकी 11.50%
दि. 01.01.2018 पासुन
10 जिवनोपयोगी वस्तुखरेदी करीता कर्ज 15.00% 3%
11 निवृत्ती वेतनधारकांना कर्ज 14.00% 3%
12 उच्चशिक्षणाकरीता 13.00% 3%
13  लॅपटॉप / संगणक खरेदी करीता 12.25% 3%
  अ) विद्यार्थ्यांकरीता *10.00% 3%
  अ) पगारदारांना पगारातुन कर्जाची कपात करण्याची नियोक्त्याने दिलेल्या हमीवर *11.00% 3%
  क) अ व ब शिवाय  इतरांना (नोकरदार/ व्यापारी/ व्यवसायीक व इतर) *12.50% 3%
14 म.मु./ दि.मु.भांडवली कंपोझीट कर्ज उद्योगाकरीता (ड्रिपसह) 13.50% 3%
15 मध्यम मुदती कार लोन(कर्मचाऱ्या व्यतिरिक्त) 12.50% 3%
16 मध्यम मुदती कार लोन (कर्मचाऱ्या करीता) 11.50% 3%
17 दिर्घ मुदती ग्रामीण गोदाम वैयक्तीक /संस्था    
  अ) शेतकऱ्यांना थेट व सेवा सह. संरु.थामार्फत 13.50% 3%
  ब) सेवा सहकारी संरु.थांना रु.वत:चे गोडावुन करीता तसेच सभासदांकरीता फेरकर्ज 13.00% 3%
18 थेट शहामृग पालन / डेअरी / कुक्कुटपालन व इतर शेतीपुरक व्यवसाय 13.00% 3%
19 थेट कृषी चिकित्सालय 13.50% 3%
20 घरबांधणी कर्ज (कर्मचाऱ्या व्यतिरिक्त) २५ लाखापर्यंत 9.85%
दि. 01.01.2018 पासुन
3%
२५ लाखावर 10.00%
दि. 01.01.2018 पासुन
21 घरदुरुस्ती व वाढीव बांधकाम कर्ज (कर्मचाऱ्या व्यतिरिक्त) 13.00% 3%