मुख्यपृष्ठ | संचालक मंडळ | उच्च व्यवस्थापन | पारितोषीके | नियुक्ती | निविदा | जाहीरात | संपर्क | फोटोगॅलरी
  बिगरशेती कर्ज योजना  


   
arrow बँकेचा इतिहास
arr बँकेच्या शाखा
arr शाखा दर्शक
arr
arr
arr बँकेची दिनदर्शिका
arr सार्वजनिक सुटया
arr सामाजिक जबाबदारी
arr
arr
arr
arr
   
दी अकोला जिल्हा मध्यवर्ती सह. बँक मर्या.अकोला
 
 

१) वैयक्तिककर्ज
१) पगारदार कर्मचारी सुवर्ण पत कर्ज ८.५० लाख 84 महीने 14.00%
२) बँक कर्मचारी कॅश क्रेडिट कर्ज ५.०० लाख १ वर्ष (नूतनीकरण) 12.75%
३) निवृत्तीवेतन कर्ज                                          अ)  स्वता निवृत्तीवेतन धारक २.०० लाख ३६ हीने ते ६० महीने 14.00%
  ब) कुटुंब निवृत्तीवेतन धारक 0.१५ लाख ३६ महीने ते ६० महीने 14.00%
४) वाहन कर्ज      
  अ) दोनचाकी वाहन कर्ज कोटेशनच्या ९०% किंवा १.०० लाख ५ वर्ष 12.50%
  ब) तीनचाकी वाहन कर्ज कोटेशनच्या ९०% किंवा २.०० लाख ५ वर्ष 12.50%
  क) चारचाकी वाहन कर्ज कोटेशनच्या ९०% ५ वर्ष 12.50%
५) सोंनेतारणकर्ज अ) शेतकरी सभासदा करिता नक्त मूल्याचे ६०% कर्ज किंवा १.०० लाख १ वर्ष 12.00%
  ब) ईत्तर सभासदा करिता नक्त मूल्याचे ६०% कर्ज किंवा ३.०० लाख १ वर्ष 12.50%
६) पगारदार कर्मचार्‍यांना प्रासंगिक कर्ज 0.5 लाख १८ महीने 14.00%
७) गृहकर्ज      
अ) शेतकरी सभासदा करिता      
  १) अकोला महानगरपालिका           क्षेत्रात १ की.मी. परिसराकरिता अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा २५.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
  २) नगरपरिषद वर्ग -अ अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा २०.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
  ३) नगरपरिषद वर्ग -ब व क अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा १५.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
  ४) नगरपंचायत अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा १०.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
  ५) ग्रामीण भागाकरिता अंदाज पत्रकाचे ६५% किंवा १०.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
  ६) वाढीव बांधकाम व घर दुरूस्ती (शहरी भागाकरिता) अंदाज पत्रकाचे ७५% किंवा ३.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
ब)  पगारदार सभासदा करिता      
  १) अकोला महानगरपालिका क्षेत्रात १ की.मी. परिसराकरिता अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा २५.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
  २) नगरपरिषद वर्ग -अ अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा २०.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
  ३) नगरपरिषद वर्ग -ब व क अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा १५.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
  ४) नगरपंचायत अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा १०.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
  ५) ग्रामीण भागाकरिता अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा १०.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
क) व्यावसायिक सभासदा करिता      
  १) अकोला महानगरपालिका           क्षेत्रात १ की.मी. परिसराकरिता ३ वर्षाचे आयकर फॉर्म नं १६ नुसार किंवा अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा २५.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
  २) नगरपरिषद वर्ग -अ ३ वर्षाचे आयकर फॉर्म नं १६ नुसार किंवा अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा २०.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
  ३) नगरपरिषद वर्ग -ब व क ३ वर्षाचे आयकर फॉर्म नं १६ नुसार किंवा अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा १५.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
  ४) नगरपंचायत ३ वर्षाचे आयकर फॉर्म नं १६ नुसार किंवा अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा १०.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
  ५) ग्रामीण भागाकरिता ३ वर्षाचे आयकर फॉर्म नं १६ नुसार किंवा अंदाज पत्रकाचे ८५% किंवा १०.०० लाख १५ वर्षं 10.00%
८) संगणक / लॅपटॉप कर्ज      
  अ) ज्यांचे पाल्य शिक्षण घेत आहे अशा सभासदा करिता कोटेशनच्या ७५% किंवा ०.३० लाख ३ वर्षं 10.00%
  ब) पगारदार कर्मचार्याणा कार्यालय प्रमुखाची हमी घेऊन कोटेशनच्या ८५% किंवा ०.५० लाख  (प्रिंटर सह) ३ वर्षं 11.00%
  क) पगारदार / व्यावसायिक व ईत्तर सभासदा कारिता कोटेशनच्या ७५% किंवा ०.५० लाख (प्रिंटर सह) ३ वर्षं 12.50%
९) अ)व्यापार व्यवसाय कर्ज ( साधे कॅश क्रेडिट/नजरगहान/ताबेगहाण)      
संस्थेचा/व्यवसायिकाचा ताळेबंद लक्षात घेऊन ७५% मर्यादा मंजूर करता येईल. गोडाउन मधील माल व चड उतार लक्षात घेऊन प्रचलित बाजार भावाचे मूल्यानुसार६०% १ वर्ष 14.00%
  ब)  व्यापार व्यवसाय भांडवली कर्ज प्रकल्प खर्चाचे ७५% किंवा स्थावर मालमत्तेचे ५०% पर्यन्त कर्ज ६० महीने 13.50%
१०) कुक्कुट पालन कर्ज प्रकल्प खर्चाचे ७५% किंवा स्थावर मालमत्तेचे ५०% पर्यन्त कर्ज ५ वर्ष 13.50%
११) हॉस्पिटल कर्ज प्रोजेक्ट रीपोर्टनुसार  ७५% किंवा स्थावर मालमत्तेचे ५०% पर्यन्त कर्ज ५ वर्ष 12.50%
१२) उच्चशिक्षण कर्ज      
  अ) इंजीनीरिंग ( बी.ई. बी.टेक) २.०० लाख किंवा खर्चाचे ९०% ५ वर्ष 13.00%
  ब) मेडिकल करिता              (एम.बी.बी.एस.,बी.डी.एस.,बी.ए.एम.एस.,  बी.व्ही.एस.सी., फिजिओथेरपी,आकूप्रेसर थ्रेरपी) ६.०० लाख किंवा खर्चाचे ९०% ५ वर्ष 13.00%
१३) वखार पावती विरुद्ध कर्ज १०.०० लाखापर्यन्त- ज्वारीसाठी ५०% कर्ज ईत्तर धान्य,तेलबिया,दळवर्गीय पिकाकरिता ७०% कर्ज ६ ते ९ महीने किंवा वखार पावतीची करार तरिक १.०० लाखापर्यन्त १३% व १.०० लाखाचेवर १४%
१४) सरकारी रोखे कर्ज १.०० लाख १) २ वर्षाचे आतील कालावधीकरिता ५५% कर्ज  २) २ वर्षं किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधी पूर्ण झालेल्या प्रमाण पत्रासाठी ७५% कर्ज ५ वर्ष किंवा शिलक राहिलेल्या रोख्याच्या कालावधी पर्यन्त 13.00%
१५) पी एम जे डी वाय ओ डी कर्ज ५००० उलाढाल पाहता ४०% पर्यन्त कर्ज मर्यादेमध्ये वाढ करता येईल. जास्तीत जास्त कर्ज १०००० १ वर्ष (नूतनीकरण) 14.00%
२) संस्थात्मक कर्ज योजना
१) पगारदार कर्म. सह.पत संस्था म.मू. कर्ज उपविधीनुसार निर्धारित केलेली व परतफेड क्षमतेनुसार निघणारी मर्यादा ८४ महीने 12.50%
२) पगारदार कर्म.सह.पत संस्था कॅश क्रेडिट कर्ज पगारदार संस्थेचे कर्जाचे प्रमाणापेक्षा बँकेकडे अतिरिक्त असलेले बँक शेअर्स व बँकेतील राखीव निधि गुंतवणूक रक्कम यांच्या ७०%  पर्यन्त १ वर्ष (नूतनीकरण) 11.60%
३) पगारदार कर्म. सह.पत संस्थामार्फत गृह कर्ज सभासदाच्या परतफेड क्षमतेनुसार कर्ज मर्यादा १.०० लाख ते २०.०० लाख पर्यन्त किंवा संस्था उपविधीमधील तरतुदींनुसार २४० महीने 10.00%
४) नागरी सह. बँकांना कॅश क्रेडिट कर्ज संस्थेने दिलेले नजरगहाण व मालतारण कर्जाचे अथकित बाकीच्या ९०% कर्ज देता येईल १ वर्ष (नूतनीकरण) 11.50%
५) नागरी सह. बँकांना ओव्हर ड्राफ्ट कर्ज मुदत ठेव पावतीच्या रक्कमेच्या ८५% नुसार येणारी मर्यादा १ वर्ष 11.00%
६) नागरी सह.पत संस्थांना कॅश क्रेडिट कर्ज वसूल भागभांडवल + रिझर्वफंड व इमारत निधि यांचे बेरजेतून साचलेला तोटा वजा जाता उर्वरित रक्कमे पर्यन्त येणारी मर्यादा १ वर्ष   13.00%
७) खरेदी-विक्री संस्था      
  अ) भांडवली परतफेड क्षमतेस अधीन राहून खर्चाच्या ६०% पर्यन्त ५ वर्ष 13.50%
  ब )क्लीन कॅश क्रेडिट स्वताचे भांडवलातून सरकारी भागभांडवल वजा जाता राहिलेल्या स्वताचे भांडवला पर्यन्त मर्यादा १ वर्ष 13.50%
  क)हायपोथीकेशन  सरकारी भागभांडवल वजा जाता स्वनिधीचे ६५% पर्यन्त मर्यादा १ वर्ष 13.50%
  ड) प्लेज कर्ज संस्थेच्या उपलब्ध निधीच्या १६ पट किंवा ६५% पैकी कमी असणार्‍या रक्कमे पर्यन्त १ वर्ष 13.50%
८) जिनिंग प्रेसिंग कर्ज      
  अ) म.मू. भांडवली कर्ज उपलब्ध निधि + वसूल भागभांडवल + राखीव निधि + इमारत निधि वजा तोटा यांचे १० पट ५ वर्ष 13.50%
  ब) कॅश क्रेडिट कर्ज परतफेड क्षमतेस अधीन राहून आवश्यकतेनुसार १ वर्ष 13.50%
  क) मध्यम मुदती कर्ज ५०% तारण किंवा शाशन हमी प्रमाणे ५ वर्ष 13.50%
  ड) दीर्घ मुदती भांडवली कर्ज प्रकल्प खर्चाचे ७५% पर्यन्त कर्ज (अनुदान रक्कमेचा समावेश राहील) ९ वर्ष 13.50%
९) बलुतेदार सह. संस्था      
  अ) कंपोझिट कर्ज १०००० ते ५०००० किंवा प्रकल्प खर्चाच्या ७५% कर्ज ४ वर्षं ते ७ वर्षं १२% व १३.५%
१०) मत्स्य व्यवसाय करिता कॅश क्रेडिट कर्ज प्रकल्प खर्चाचे ७५% किंवा स्थावर मालमत्तेचे ५०% पर्यन्त कर्ज १ वर्ष 13.50%
११) प्राथ./वी.का.सह.सोसा.कार्या.इमारत बांधणे /दुरूस्ती परतफेड क्षमतेस अधीन राहून प्रकल्प खर्चाच्या ८५% पर्यन्त कर्ज देता येईल १२ वर्षं 13.50%
१२) प्राथ./वी.का.सह.संस्थांना गोदामत माल साठवून कर्ज सुविधा सर्व साधारण व्यव्हारा करिता संस्थेची आर्थिक स्थिति विचारात घेऊन १ वर्ष 13.50%